Dean

Zhang Geng (Secretary of the Youth League Committee)

associate dean

Zeng Xuan

office manager

Tian Li

Department Director

Chen Yongqing

College lecturer

Lin Zuanhui

Gu Meixia

Office staff

Geng Qian